Zagadnienia obowiązujące na III Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie - edycja 2017/2018  - dotyczą następujących dziedzin nauki:

•        wiedza o społeczeństwie
•        historia państwa i prawa
•        prawoznawstwo
•        prawa człowieka
•        prawo konstytucyjne
•        prawo cywilne
•        postępowanie cywilne
•        prawo międzynarodowe i prawo UE
•        prawo i postępowanie administracyjne
•        prawo karne
•        prawo gospodarcze
•        prawo pracy


Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011
Historia państwa i prawa, red. J. Wiewiorowski, wyd. Ars boni et aequi 2010
Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2017
Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016
Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014                 
Prawo konstytucyjne, B. Banaszak, wyd. C.H. Beck, 2017                 
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016
Postępowanie cywilne. Kompedium, A. Zielińśki C. H. Beck 2017
Prawo pracy, red. A. Patulski, wyd. C.H.Beck 2016
Prawo administracyjne: cześć ogólna, E. Ochendowski, wyd. TNOiK, 2013
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski wyd. LexisNexis 2017
•    Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2017                 
•    Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Pawłowski, wyd. C.H. Beck 2015                 
•    Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. Wolters Kluwer 2017


Warto zapoznać się także z:
- innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki,
- udostępnionymi poniżej materiałami,
- problematyką obowiązującą na I i II Etap Olimpiady,
- tekstami aktów normatywnych regulujących wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności zawarte w materiałach do pobrania.

Kodeks pracy;Dział VI i VII; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141 

Kodeks cywilny; Księga I: Tytuł IV Dział I i II (czynności prawne: przepisy ogólne i zawarcie umowy); Księga I Dział VI Rozdział II i III (pełnomocnictwo i prokura); Księga II Tytuł I Dział III (nabycie i utrata własności); Księga III Tytuł VII Dział II (skutki niewykonania zobowiązań); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz.U. 2014 poz. 827; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827

Kodeks postępowania cywilnego; Część pierwsza Księga pierwsza Tytuł VI Dział III (dowody) oraz Część pierwsza Księga druga Tytuł II Dział IV (spadki); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim; Dz. U. 2012 poz. 161; Rozdział 1 - 4, 7; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2012000016

Kodeks postępowania administracyjnego; Dział I Rozdział 8-10, Dział II Rozdział 1 i 4; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Prawo międzynarodowe i prawo UE; https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3112/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20mi%C4%99dzynarodowa%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20naruszeniami%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20mi%C4%99dzynarodowego%20prawa%20humanitarnego%20(e-book).pdf?sequence=1 (Rozdział IV, strony 301 – 395)

 


 

Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej