RODO

 
Realizując obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej Rozporządzeniem oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000) informujemy, że w związku z elektroniczną rejestracją uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza akceptację Regulaminu Olimpiady oraz Polityki Prywatności.  
Użyte w niniejszej informacji pojęcia oznaczają:
 1. Olimpiada – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 2. Organizator – Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa (WSPiA). Komórka organizacyjna Olimpiady usytuowana jest w siedzibie Uczelni w Rzeszowie WSPiA, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 04 10, fax 17 867 04 99, e-mail: olimpiada@wspia.eu, www.olimpiada.wspia.eu;
 3. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, klasa),
 4. Uczestnik – osoba, która zgłosiła udział w Olimpiadzie,
 5. notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Olimpiady lub wydarzeń związanych z Olimpiadą,
 6. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji,
 7. Regulamin – regulamin Olimpiady określający zasady i warunki organizacji Olimpiady oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
 8. rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Olimpiadzie,
 9. siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, itp.

Administratorem danych osobowych uczestników Olimpiady oraz innych osób współpracujących jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, zwana dalej Organizatorem, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr „75”, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na wyżej podany adres administratora. 

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich danych, których ujawnienie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.

 
Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
 2. zgodnie z Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady, 
 4. w sposób nienaruszający praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i obowiązkowe. Jeżeli podanie danych następuje przez osobę trzecią, zgoda na rejestrację Uczestnika przez osobę trzecią 
i udostępnienie jej danych osobowych następuje w formie pisemnego, dobrowolnego  oświadczenia osoby.  
Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników Olimpiady lub zakończeniem umowy ze współpracownikiem. 
Organizator używa protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
 2. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
 3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, spowodowane na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;
 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, spowodowane na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu.
Dane osobowe przetwarzane są w formie tradycyjnej – papierowej oraz w systemie informatycznym Organizatora.
Dane osobowe mogą być przekazywane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Olimpiady.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane bezterminowo. 
Uczestnikowi Olimpiady oraz osobom współpracującym, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi. 
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku w formie zdjęć, nagrań audio-video. Organizator może wykorzystywać zdjęcia/nagrania/ z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych. Uczestnik, który nie wyraża zgody na publikacje przedstawiające wyłącznie jego/jej wizerunek na zdjęciu/nagraniu, zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail olimpiada@wspia.eu.
 
Tytuł i Regulamin Olimpiady, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Olimpiady jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
Oznaczenia i materiały, określone w zdaniu poprzedzającym, nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą wprowadzić w błąd osób trzecich.
Kopiowanie materiałów dostępnych na stronie Olimpiady, a także udostępnianie takich materiałów i wymaga zgody Organizatora. 
Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Olimpiady.
Organizator udostępnia treść Regulaminu Olimpiady przed rejestracją Uczestnika. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Olimpiady, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. 
 
Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej