Podstawowe informacje o Olimpiadzie

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony. Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

 

Założeniem Organizatorów Olimpiady jest, aby tego rodzaju wydarzenie stało się dla uczniów okazją do pogłębienia wiedzy z tej sfery życia społecznego, dzięki której uczeń będzie: dostrzegał problem, proponował model jego rozwiązania, formułował samodzielnie wnioski, propagował postawy obywatelskie właściwe dla osoby, która posiada wszechstronne wykształcenie w tym zakresie.

Problematyka, z jaką styka się uczestnik Olimpiady dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego.

 

Z zakresu wiedzy o Państwie uczestnik Olimpiady musi wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz wykazać się umiejętnością wyjaśniania złożoności zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

 

Kolejną dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady jest znajomość instytucji życia publicznego. Dotyczy to m.in. działalności partii politycznych, instytucji rządowych, roli samorządów, organizacji pozarządowych, mediów. Uczeń, przygotowując się do Olimpiady, zdobywa wiedzę na temat np. roli debaty politycznej, parlamentu, analizuje przyczyny sporu między poszczególnymi grupami społecznymi, rozróżnia zadania instytucji centralnych, dostrzega rolę samorządu lokalnego, analizuje i ocenia obiektywizm mediów.

 

Kolejną ważną dziedziną, z którą uczestnik Olimpiady musi się zaznajomić jest prawo  oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnik musi wiedzieć np. czym różnią się normy prawne od norm obyczajowych czy religijnych, jakie są różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym, na czym polega niezawisłość sędziów.

 

Uczestniczy Olimpiady muszą powyższą wiedzę poszerzyć o wiedzę z zakresu: analityczne porównanie polskiego systemu państwowego, politycznego, kulturowego z systemami zaproponowanymi w innych krajach (Unia Europejska, świat). Od uczestnika Olimpiady oczekuje się wskazania różnic, analizy innych rozwiązań (np. ustrojowych), rozpoznawania najważniejszych cech kulturowych charakteryzujących daną społeczność, analizy konfliktów (zbrojnych lub społecznych).

 

Wśród tematyki, która pojawia się podczas Olimpiady ważną rolę odgrywają także „prawa człowieka”. Uczestnik przygotowując się do Olimpiady musi sięgnąć także po tę sferę wiedzy, co ma wpływ na jego wrażliwość w tym zakresie. Uczeń wykazuje się zatem wiedzą zarówno dotyczącą prawa ucznia, jak i praw, które przysługują mniejszościom narodowym czy religijnym.

Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej